Algemene voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Monkey Town

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 • Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die de gebouwen en/of terreinen van Monkey Town betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Monkey Town sluit.
 • Bijzondere Voorwaarden: huisregels, veiligheidsvoorschriften en andere aanvullende voorwaarden van Monkey Town.
 • Groep: 2 (twee) of meer Bezoekers die Monkey Town in georganiseerd verband bezoeken.
 • Monkey Town: De onderneming handelend onder de naam Monkey Town die is opgenomen op de Website, waarvan Bezoeker de vestiging bezoekt en/of waarmee de Bezoeker een Overeenkomst aangaat. De contactgegevens en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van iedere Monkey Town vestiging zijn opgenomen onderaan de desbetreffende vestigingspagina op de Website onder “contact”.
 • Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Bezoeker en Monkey Town op grond waarvan Monkey Town diensten en/of producten levert aan de Bezoeker.
 • Toegangsbewijs: een ticket dat de Bezoeker de toegang verschaft tot één van de Monkey Town indoor speeltuinen tijdens openingstijden.
 • Website: www.monkeytown.eu.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) ieder bezoek aan een Monkey Town vestiging en/of (ii) alle rechtsverhoudingen tussen Monkey Town en de Bezoeker, waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomst en op alle aanbiedingen en offertes van Monkey Town.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 • In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kan Monkey Town Bijzondere Voorwaarden hanteren welke specifiek zijn voor de betreffende Monkey Town vestiging en welke alsdan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en prevaleren ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor de bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en in de vestigingen van Monkey Town, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Bezoeker wordt door Monkey Town uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 • Alle door Monkey Town gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 • Monkey Town aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Monkey Town aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Monkey Town door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website of per e-mail wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Monkey Town de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 • Een Toegangsbewijs kan aan de kassa van de betreffende locatie worden gekocht of vooraf via de Website of via e-mail worden gereserveerd. Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het Toegangsbewijs vermelde tijdstip.
 • Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en alleen geldig voor de Monkey Town locatie waarvoor het is uitgegeven. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Monkey Town mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen door Monkey Town gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

Artikel 4. Toegang tot Monkey Town indoor speeltuinen

 • De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd om de ruimte van de op het Toegangsbewijs vermelde Monkey Town indoor speeltuin te betreden.
 • Kinderen mogen de Monkey Town indoor speeltuin uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
 • Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.
 • Monkey Town behoudt zich het recht voor Bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

Artikel 5. Verplichtingen van de Bezoeker

 • De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Monkey Town en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Monkey Town en/of andere door Monkey Town ingeschakelde derde(n).
 • De Bezoeker dient 5 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij de betreffende Monkey Town vestiging aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Bezoeker of een Groep, geeft Monkey Town het recht om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Monkey Town. In elk geval heeft de Bezoeker of de Groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 • De Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten in de indoor speeltuin kennis te nemen van de Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Monkey Town. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de Bijzondere Voorwaarden voor aanvang van de activiteiten in de indoor speeltuin.
 • Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Monkey Town de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Monkey Town en/of andere door Monkey Town ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Monkey Town vestiging worden ontzegd. Monkey Town is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn Toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 • Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Monkey Town ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Monkey Town de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot de Monkey Town vestiging(en) ontzeggen.
 • Het deelnemen aan activiteiten in de speeltoestellen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap dat een beletsel zou kunnen vormen voor veilige deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten in de indoor speeltuin onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in de gebouwen van Monkey Town te nuttigen.
 • Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Monkey Town gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 6. Reservering van Toegangsbewijzen

 • Toegangsbewijzen kunnen gekocht worden in persoon aan de balie van of telefonisch bij een Monkey Town vestiging dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker het reserveringsformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Monkey Town heeft gestuurd door middel van het aanklikken van de bevestigingsbutton op de Website. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Monkey Town.
 • Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Monkey Town.
 • Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Monkey Town.

Artikel 7. Betaling

 • Monkey Town levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het betreffende terrein van Monkey Town.
 • De Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Monkey Town niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 • In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de Bezoeker van de aan Monkey Town verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de Bezoeker van het betreffende terrein van Monkey Town. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 • Indien een Bezoeker niet binnen de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Monkey Town zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Monkey Town werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 • Monkey Town is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

Artikel 8. Annulering

 • Voor annulering van een Overeenkomst geldt navolgende regeling:
  1. bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de gereserveerde activiteit kan de Bezoeker 100% van de hoofdsom van de Overeenkomst terug vragen bij de klantenservice; en
  2. bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de gereserveerde activiteit wordt 100% van de hoofdsom als anuleeringskosten in rekening gebracht.
 • Eventuele door Monkey Town op basis van artikel 8.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Monkey Town aan de betreffende Bezoeker gerestitueerd worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Monkey Town

 • Het betreden van de gebouwen en de terreinen van Monkey Town en het deelnemen aan activiteiten in de speeltoestellen is voor rekening en risico van de Bezoeker. De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van de gebouwen en de terreinen van Monkey Town deelname aan de activiteiten in de speeltoestellen risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 • Monkey Town is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de Bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Monkey Town.
 • Monkey Town is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Monkey Town.
 • Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Monkey Town niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker, ook niet in het geval gebruik wordt gemaakt van kluisjes van Monkey Town. De Bezoeker vrijwaart Monkey Town van iedere aanspraak ter zake.
 • Monkey Town is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
 • De aansprakelijkheid van Monkey Town is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Monkey Town in het betreffende geval uitkeert.
 • Vorderingsrechten van de Bezoeker uit welke hoofde ook jegens Monkey Town in verband met een bezoek aan Monkey Town vervallen in elk geval indien Bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Monkey Town heeft ingesteld.
 • De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Monkey Town in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van Bijzondere Voorwaarden en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van de Monkey Town of door Monkey Town ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Monkey Town bezoeken.

Artikel 10. Klachtenregeling

 • In geval van klachten is de Bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van de Monkey Town vestiging bij de vestigingsmanager van de betreffende Monkey Town vestiging te melden.
 • De Bezoeker en de vestigingsmanager van Monkey Town zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan de Bezoeker de klacht binnen 14 dagen na diens bezoek aan Monkey Town bij de directie van Monkey Town indienen.

Artikel 11. Overmacht

 • Monkey Town is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en zolang Monkey Town daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Monkey Town toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Monkey Town verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Monkey Town en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
 • Schade van de Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Overige bepalingen

 • Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Monkey Town schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende Overeenkomst.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 • Monkey Town behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • Deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Back to top