Huisregels

Wij streven ernaar om al onze gasten bij elk bezoek aan Monkey Town een prettige ervaring te bieden. Daarom hanteren wij een aantal huisregels. Wij willen je vragen deze huisregels te lezen en je hieraan te houden. Wanneer je onze vestiging bezoekt, stem je automatisch in met onze huisregels.

Algemene regels

In onze vestigingen zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan de veiligheid van jezelf en anderen. En let op je bezittingen en aan die van Monkey Town. Voorkom gevaarlijke situaties en behandel andere gasten en onze medewerkers met respect.

Leeftijd

Spelen bij Monkey Town mag alleen onder begeleiding en toezicht van een volwassene (18 jaar of ouder).

Eigen eten en drinken

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen en te nuttigen. Het is tevens niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen in de speeltoestellen.

Instructies

Je dient te allen tijde de instructies van onze medewerkers direct en volledig op te volgen. Het management heeft het recht om een speeltoestel te sluiten wanneer er gevaar bestaat voor de veiligheid van onze gasten.

Aansprakelijkheid

Het spelen en verblijven in Monkey Town gebeurt op eigen risico. Monkey Town is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vermissing of diefstal van persoonlijke bezittingen of eigendommen, voor enige schade aan persoonlijke bezittingen of eigendommen of voor lichamelijk letsel.

Ongewenst gedrag

Vernieling, geweld, schelden, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd.

Capaciteit

Monkey Town behoudt zich het recht voor om gasten de toegang te weigeren wanneer de maximale capaciteit van de vestiging bereikt is.

Kleding

Schoenen zijn niet toegestaan en in verband met hygiëne zijn sokken verplicht. Onze medewerkers hebben het recht je aan te spreken op jouw kleding en je eventueel de toegang tot onze speeltuin te ontzeggen. Sieraden, riemen en andere scherpe accessoires zijn niet toegestaan in de speeltoestellen.

Roken

Het is niet toegestaan om te roken in onze vestigingen. Dit algeheel rookverbod geldt in alle ruimtes en geldt ook voor elektronische sigaretten.

Dieren

Het meenemen van dieren is niet toegestaan in onze vestigingen, met uitzondering van hulp- of blindengeleidehonden.

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van jezelf en jouw eigendommen is er cameratoezicht bij Monkey Town.

Fotografie

Filmen of fotograferen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie van Monkey Town.

Verboden bezittingen en middelen

Het gebruiken, in bezit hebben of onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen of wapens en het hinderlijk of gevaarlijk gebruiken van telefoons, drones, GoPro ’s, selfiesticks etc. is ten strengste verboden.

Klachten

Klachten dienen direct bij een medewerker van Monkey Town te worden gemeld en worden adequaat afgehandeld.

Overtreding van deze huisregels geeft ons het recht bezoekers te verwijderen of de toegang te ontzeggen tot onze vestigingen. Monkey Town heeft altijd het recht bezoekers de toegang te weigeren.

 

Algemene Voorwaarden

versie: 2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Onderstaande met een hoofdletter geschreven begrippen hebben in deze algemene bezoekersvoorwaarden de hieronder beschreven betekenis:

 • (i) Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 • (ii) Bezoeker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de gebouwen en/of terreinen van Monkey Town betreedt en/of op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Monkey Town sluit.
 • (iii) Bijzondere Voorwaarden: huisregels, veiligheidsvoorschriften en andere aanvullende voorwaarden van Monkey Town.
 • (iv) Groep: twee (2) of meer Bezoekers die Monkey Town in georganiseerd verband bezoeken.
 • (v) Monkey Town: een vestiging die is opgenomen op de Website en die door Bezoeker wordt, of zal worden bezocht en/of waarmee Bezoeker een Overeenkomst aangaat.
 • (vi) Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Bezoeker en Monkey Town op grond waarvan Monkey Town diensten en/of producten levert (zoals het Toegangsbewijs, Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden).
 • (vii) Partijen: Monkey Town en Bezoeker, daaronder mede begrepen een Groep.
 • (viii) Toegangsbewijs: een ticket, waaronder begrepen een rittenkaart, dat Bezoeker de toegang verschaft tot één van de Monkey Town indoor speeltuinen tijdens openingstijden.
 • (ix) Vestiging: de gebouwen en/of terreinen van een Monkey Town vestiging die is opgenomen op de Website.
 • (x) Website:  www.monkeytown.eu.

1.2. Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, is een verwijzing naar een “Artikel” een verwijzing naar een Artikel van deze Algemene Voorwaarden en wordt het enkelvoud geacht ook het meervoud te omvatten en andersom.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan Monkey Town, op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Monkey Town en Bezoeker of Groep, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2.2. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kan Monkey Town (vestigingspecifieke) Bijzondere Voorwaarden hanteren welke alsdan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en boven deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
 • 2.3. Aan Bezoeker is voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst bij de ingang van de Vestiging van Monkey Town een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden uitgereikt en Bezoeker is op de (vestigingspecifieke) Bijzondere Voorwaarden gewezen.
 • 2.4. In geval van een telefonische reservering is Bezoeker erop gewezen dat een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden bij de Vestiging voor hem ter inzage liggen, hem op verzoek worden toegezonden en dat de Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen viawww.monkeytown.eu/nl/algemene_voorwaarden.
 • 2.5. Bij het aangaan van de Overeenkomst zijn de Algemene en Bijzondere Voorwaarden onvoorwaardelijk door Bezoeker aanvaard.
 • 2.6. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden, zoals die van Bezoeker, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.7. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor Bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en in de vestigingen van Monkey Town, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.8. Wanneer Monkey Town niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Monkey Town in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de Overeenkomst te verlangen.

ARTIKEL 3. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING

 • 3.1. Alle door Monkey Town uitgebrachte offertes en aanbiedingen, gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie (zoals openingstijden en tarieven) zijn vrijblijvend.
 • 3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Monkey Town niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Monkey Town door Bezoeker. Een Overeenkomst die via de Website of per e-mail wordt gesloten komt tot stand op het moment dat Monkey Town aan Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 • 3.4. Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en slechts geldig op de op het Toegangsbewijs vermelde datum en tijdstip voor de Monkey Town locatie waarvoor het is uitgegeven.
 • 3.5. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Monkey Town.
 • 3.6. Monkey Town kan niet aan de Overeenkomst worden gehouden, indien Bezoeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.7. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Monkey Town mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door Monkey Town gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

ARTIKEL 4. TOEGANG TOT DE VESTIGING

 • 4.1. Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd de Vestiging te betreden en dient het Toegangsbewijs tijdens het verblijf in de Vestiging op verzoek te kunnen tonen.
 • 4.2. Verloren Toegangsbewijzen worden niet vervangen.
 • 4.3. Monkey Town is bevoegd een onderdeel of onderdelen van de Vestiging te sluiten, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding aan Bezoeker(s).
 • 4.4. Monkey Town is bevoegd om Bezoeker de (verdere) toegang tot de Vestiging te ontzeggen, indien Bezoeker zich – naar het oordeel van een van de medewerkers van Monkey Town en/of andere door Monkey Town ingeschakelde derde(n) – ongepast kleedt.
 • 4.5. Bezoekers onder de 14 jaar mogen Monkey Town uitsluitend onder begeleiding van een Bezoeker ouder dan 18 jaar bezoeken.
 • 4.6. Begeleiders (zoals ouders, verzorgers of begeleiders van een Groep) zijn te alen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van Bezoeker(s) die zij begeleiden. Het is de begeleider niet toegestaan een Bezoekers die hij begeleidt alleen te laten in de Vestiging, zonder adequate supervisie.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN BEZOEKER

 • 5.1. Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website en in de Vestiging, en dient zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Monkey Town en/of door Monkey Town ingeschakelde derde(n).
 • 5.2. Bezoeker dient 5 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij Monkey Town aanwezig te zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van Bezoeker(s), geeft Monkey Town het recht de Overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft geen Bezoeker recht op restitutie van enig bedrag, verlenging van de activiteit of op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 • 5.3. Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten kennis te hebben genomen van de Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website en in de Vestiging. Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de Bijzondere Voorwaarden voor aanvang van de activiteiten.
 • 5.4. Het deelnemen aan activiteiten is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. Bezoeker verklaart dat hij gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en geen beletsel bestaat voor veilige deelname (bijv. wegens lichamelijke of psychische gesteldheid of wegens zwangerschap). Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van Bezoeker om daarvan zelf af te zien
 • 5.5. Het is Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 • 5.6. Het is Bezoeker niet toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen en in de Vestiging te nuttigen
 • 5.7. Vervoermiddelen, zoals skateboards, rolschaatsen, skeelers, loopfietsen, (elektrische) steps en hoverboards zijn verboden in Monkey Town, met uitzondering van scootmobielen, rolstoelen, rollators en kinder- of babywagens.
 • 5.8. Het is Bezoeker verboden steek-, slag- en vuurwapens, alcohol en/of verdovende middelen bij zich te hebben.
 • 5.9. Bezoeker is verplicht op verzoek zijn geldig identiteitsbewijs te tonen.
 • 5.10. Monkey Town behoudt zich het recht voor, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, Bezoeker bij de ingang preventief te fouilleren en tassencontroles uit te voeren (privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV)). Het verlenen door Bezoeker van de noodzakelijke medewerking aan de POV is een voorwaarde voor de toegang tot de Vestinging.
 • 5.11. Ingeval Bezoeker in strijd handelt met de Overeenkomst, de normen van fatsoen en/of wettelijke voorschriften (zoals in geval van vernieling, beschadiging of diefstal van zaken, het veroorzaken van overlast of het niet opvolgen van aanwijzingen en instructies (van medewerkers) van Monkey Town) is Monkey Town gerechtigd:
  • a) Bezoeker de (verdere) toegang tot de Vestiging te ontzeggen, zonder dat Monkey Town gehouden is tot vergoeding van enige schade en/of restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs;
  • b) Bezoeker voor (on)bepaalde tijd een toegangsverbod voor (één of meerdere vestigingen van) Monkey Town op te leggen;
  • c) aangifte te doen bij de politie;
  • d) Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

ARTIKEL 6. BETALING EN INCASSO

 • 6.1. Betaling geschiedt uiterlijk voor aanvang van de activiteit.
 • 6.2. Is voor in het kader van de Overeenkomst een factuur uitgereikt, dan dient betaling door Bezoeker binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaats te vinden, of in geval de betalingstermijn ontbreekt, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 • 6.3. Blijft algehele betaling binnen de betalingstermijn in Artikel 6.2 uit, dan is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra Bezoeker in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Monkey Town op Bezoeker onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek. Monkey Town is in dat geval bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Bezoeker gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. Voorts is Monkey Town zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd vanaf de vervaldag van de factuur de (handels)wettelijke rente in rekening te brengen en is Bezoeker, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gehouden tot vergoeding van de door Monkey Town werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 • 6.4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
 • 6.5. Indien Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 • 6.6. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien Bezoeker niet direct reclameert, is Monkey Town niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 • 6.7. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 • 6.8. Monkey Town is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

ARTIKEL 7. ANNULERING

 • 7.1. In geval van annulering van een Overeenkomst door Bezoeker:
  • a) eerder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; of
  • b) later dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
 • 7.2. Door Monkey Town op grond van Artikel 7.1 a) te restitueren bedragen zullen binnen veertien (14) dagen na de dag van de gereserveerde activiteit aan Bezoeker worden gerestitueerd.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 • 8.1. Het betreden van de Vestiging(en), deelname aan activiteiten en het betreden van de speeltoestellen is voor rekening en risico van Bezoeker. Bezoeker is zich bewust van de risico’s op (ernstig) lichamelijk letsel en materiële schade door zijn bezoek aan de Vestiging, deelname aan de activiteiten en het betreden van de speeltoestellen.
 • 8.2. De totale aansprakelijkheid van Monkey Town wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of op welke grond dan ook, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag (excl. BTW) of het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van Monkey Town in het gegeven geval tot uitkering overgaat.
 • 8.3. Monkey Town is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Monkey Town is uitgegaan van door of namens Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 8.4. Monkey Town is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in door Monkey Town aan Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 • 8.5. De aansprakelijkheid van Monkey Town voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Bezoeker, schade verband houdende met het gebruik van door Bezoeker aan Monkey Town voorgeschreven zaken, materialen of schade verband houdende met de inschakeling van door Bezoeker aan Monkey Town voorgeschreven derden is uitgesloten.
 • 8.6. Monkey Town is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker, ook niet in geval gebruik wordt gemaakt van de gratis onbeheerde garderobe of kluisjes van Monkey Town. Bezoeker vrijwaart Monkey Town van iedere aanspraak ter zake.
 • 8.7. Tenzij nakoming door Monkey Town blijvend onmogelijk is, dient Bezoeker Monkey Town onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij tevens een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Monkey Town in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 8.8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Monkey Town vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Bezoeker vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 • 8.9. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Monkey Town in verband met eigen tekortkomingen (waaronder begrepen het overtreden van de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden en/of het niet opvolgen van instructies van medewerkers van Monkey Town en/of door haar ingeschakelde derde(n)) en/of onrechtmatige daden lijdt en voor alle schade die Monkey Town lijdt als gevolg van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van de Groep waartoe Bezoeker behoort of waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • 8.10. Monkey Town kan gedurende de periode dat aan de zijde van Monkey Town sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes (6) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 8.11. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Monkey Town: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, pandemieën, stakingen binnen de organisatie van Monkey Town of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen bijv. door brand, technische storingen, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 • 8.12. Voor zover Monkey Town ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Monkey Town gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen.
 • 8.13. De in deze Algemene Voorwaarden neergelegde uitsluitingen en beperkingen komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Monkey Town.
 • 8.14. Schade van Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. KLACHTENREGELING

 • 9.1. Bezoeker verplicht elke klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk voor het verlaten van de Vestiging bij de vestigingsmanager te melden.
 • 9.2. Indien de klacht verband houdt met een (toekomstige) aanspraak van een Bezoeker tot vergoeding van door hem geleden schade jegens Monkey Town, dan dient Bezoeker deze schade vóór het verlaten van de Vestiging aan de vestigingsmanager van de betreffende Monkey Town Vestiging te tonen en door deze een rapportage op laten stellen. Onverminderd het in Artikel 8 bepaalde, is Monkey Town niet aansprakelijk voor enige schade als de melding plaatsvindt nadat de Vestiging door Bezoeker is verlaten.
 • 9.3. Bezoeker en de vestigingsmanager van Monkey Town zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan Bezoeker de klacht binnen veertien (14) dagen na diens bezoek aan Monkey Town bij de directie van Monkey Town indienen.

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

 • 10.1. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Monkey Town schriftelijk zijn bevestigd.
 • 10.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of gelding verliezen dan blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de ongeldige bepaling(en).
 • 10.3. Monkey Town behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 11. PRIVACY

 • 11.1. In het kader van het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst(en) kan Monkey Town persoonsgegevens van Bezoeker(s) verwerken. Monkey Town gebruikt de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd viawww.monkeytown.eu/nl/privacy. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de Bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven of indien dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • 12.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 • 12.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Monkey Town, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Monkey Town blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van Bezoeker.

 

Download PDF

 

 

Peuterochtend
Eindhoven

Omgeven door zachte matten, speelobjecten en miniglijbanen kunnen peuters de wereld van het lopen, rennen, vallen en opstaan bij Monkey Town ontdekken. Het kleurenpalet van de speelattributen maken het spelen een feestje voor iedere peuter.

Het peutertarief van € 5,50 is geldig van maandag tot en met vrijdag bij binnenkomst vóór 11.30 uur en speciaal voor peuters van 1 tot en met 3 jaar. Schoolvakanties en feestdagen zijn uitgesloten.

Waarom Monkey Town de leukste indoorspeeltuin is
Eindhoven
 • 7 dagen per week geopend
 • Ouders/begeleiders gratis entree
 • Peuterochtend
 • Gratis parkeren
 • Gratis Wifi
 • BSO & NSO
 • Schoolreisjes
Back to top

Stel direct je
vraag aan ons

Reserveer je kinderfeestje
4